Primăria Comunei Beclean | ANUNT - Primaria Comunei Beclean, cu sediul in Beclean, nr.196, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea functiei publice vacante de: Consilier gradul principal la Compartimentul contabilitate


ANUNT - Primaria Comunei Beclean, cu sediul in Beclean, nr.196, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea functiei publice vacante de: Consilier gradul principal la Compartimentul contabilitate

JUDETUL BRASOV
COMUNA BECLEAN


ANUNT


     Primaria Comunei Beclean, cu sediul in Beclean, nr.196, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea functiei publice vacante de:

 

Consilier gradul principal la Compartimentul contabilitate.

 

Conditii:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in stiinte economice sau administratie publica
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani
- cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

Bibliografie:

1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legean nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata si actualizata;
6. Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul nr. 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul nr. 1.917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei Comunei Beclean astfel:
- Proba scrisă în data de 17.01.2018, ora 10 ,
- Proba interviu în data de 19.01.2018, ora 10.
Dosarele persoanelor care doresc sa participe la concurs se depun la Primaria Comunei Beclean la Registratura, pana la data de 08.01.2017, ora 15.00.

 

DOSARUL DE CONCURS trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale, pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

PRIMAR,
MOTRESCU VASILE CLAUDIU

 

Înapoi